jabler.pl

Blog ogólnotematyczny

materiały i substancję są niebezpieczne
Lifestyle

Jakie materiały i substancję są niebezpieczne i podlegają ocenie zagrożenia wybuchem? – pytamy profesjonalistów

Ocena zagrożenia wybuchem jest to badanie, które pozwala ustalić czy dana substancja może być źródłem pożaru oraz jaki stopień ryzyka stwarza jej odkrycie lub eksploatacja. Do tego celu wykorzystuje się szereg testów laboratoryjnych, które pozwalają określić poziom występującego ryzyka. Zagrożenie wybuchem może być stwierdzone dla materiałów, substancji lub przedmiotów, które wymagają określonego warunku technicznego do zapewnienia ich bezpieczeństwa i mogą ulec samozapaleniu lub wybuchowi.

Czym jest zagrożenie wybuchem i jakie są jego przyczyny?

Zagrożenie wybuchem to zagrożenie związane z możliwością wystąpienia pożaru lub eksplozji w wyniku przypadkowego lub działania sił naturalnych lub czynników mechanicznych. Zagrożenie wybuchem może rozwinąć się na skutek:

  • istnienia materiałów łatwopalnych (np. paliwa, gazy);
  • wysokich temperatur (np. spaliny);
  • przeprowadzenia nieodpowiednich badań technicznych.

Ochrona przeciwpożarowa

Usługi przeciwpożarowe to usługi świadczone przez instytucje publiczne, a także prywatne firmy, które zajmują się sprawami bezpieczeństwa i ratownictwa. W Polsce obowiązuje ustawa o systemie ochrony przeciwpożarowej oraz rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy. Celem usług przeciwpożarowych jest minimalizowanie skutków pojawienia się pożaru oraz likwidacja skutków jego działania. Zagrożenie wybuchem jest to możliwość wystąpienia pożaru, który może powodować powstanie szkody majątkowej lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ludzi. Wiele substancji i materiałów jest uznawanych za niebezpieczne i podlegają ocenie zagrożenia wybuchem.

Najbardziej niebezpieczne substancje i materiały do nich należą:

  • substancje gazowe (np. metan, propan, butan)
  • substancje olejowe (np. benzyna)
  • substancje azbestowe (np. azbest)

– Alkohole etylowe ciężkie: benzyna, olej napędowy, paliwa stałe takie jak nafta czy gaz ziemny. Substancje o wysokim punkcie rozpuszczenia (powyżej 60°C) lub mające zdolność do samozapłonu (np. benzyna). Substancje o wysokim punkcie zapłonu (w temp. poniżej 20°C), które mogą szybko się ogrzać pod wpływem źródeł ciepłego powietrza (np. gaz ziemny).

Kiedy występuje zagrożenie wybuchem?

Zagrożenie wybuchem jest duże w przypadku substancji i materiałów o dużej zawartości tlenu, a także pewnych typów paliw (olej opałowy, benzyna). Należą do nich np. materiały chemiczne np: rtęć, amoniak, nitroetan sodu czy też rozpuszczalniki organiczne jak benzyna lub olej silnikowy. Ocena zagrożenia wybuchem polega na sprawdzeniu czy produkt może się zapalić pod danym kątem światła. Do tego celu stosuje się profesjonalne usługi przeciwpożarowe.

Materiały i substancje mogą być niebezpieczne i zagrożone wybuchem, jeśli:

  • są w postaci stałej lub ciekłej,
  • są łatwe do podpalenia (ograniczone możliwości oddymiania),
  • są łatwe do pochłonienia przez płomień, np. gazowe,
  • pochodzenia chemicznego są niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska naturalnego.

Ponadto obecność substancji niebezpiecznych powoduje zagrożenie pożarem wtórnym na skutek zapłonu lub wybuchu urządzeń elektrycznych.

Materiał zewnętrzny